REGULAMIN
zawodów z cyklu „Aktywna Polska w kajaku”

 

 

I. Organizator:
Stowarzyszenie Promocji Sportu, Rekreacji i Aktywności Fizycznej „Flow” przy współpracy z klubami, partnerami i Polskim Związkiem Kajakowym.
 

II. Miejsca i terminy wydarzeń:
a/ Przystań Kajakowa Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach przy ul. Parkowej 17 – 27.08.2022 r.
b/ Przystań Kajakowa w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Wisłą – 4.09.2022 r.
c/ Przystań Kajakowa UKS 4 Katowice przy ul. Trzech Stawów 10 – 8.09.2022 r.
d/ Przystań Kajakowa KST Włókniarz Chełmża przy ul. Bulwarów 1000-lecia – 17.09.2022 r.
e/ Obiekty wodne KS Admira Gorzów Wielkopolski przy ul. Wał Okrężny 32 – 18.09.2022 r.
f/ Przystań kajakowa Kayak Sport Club Olsztyn przy ul. Olimpijskiej 1 – 23.09.2022 r.
g/ Przystań kajakowa AKS Sparta w Augustowie przy ul. Łabędziej 30 – 24.09.2022 r.
h/ Obiekty wodne UKS Dojlidy w Białymstoku przy ul. Plażowej 1 – 25.09.2022 r.


III. Cele:
a/ wpływanie na wzrost zainteresowania aktywnością sportowo-rekreacyjną wśród dzieci i młodzieży,
b/ propagowanie na szeroką skalę profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywną formę spędzania czasu,
c/ upowszechnianie dyscyplin kajakowych,
d/ zapewnienie możliwości współzawodnictwa w gronie rówieśniczym,
e/ promocja malowniczych zakątków Polski,
f/ pogłębianie wiedzy osób w różnym wieku o nowoczesnej i ogólnodostępnej bazie pod kątem uprawiania sportów wodnych w sposób bezpieczny.
 

IV. Konkurencje:
Zadaniem uczestników będzie zaliczenie w trakcie imprezy konkurencji przewidzianych w programie dwóch stref aktywności:
a/ ergometr kajakowy (na lądzie) – wiosłowanie „na sucho” w ciągu 1 min.
b/ trickboard (na lądzie) – zadanie polega na utrzymaniu równowagi na platformie balansowej w ciągu 30 sek.
c/ wyścigi kajaków (na wodzie) – przepłynięcie dystansu około 100 m z ominięciem boi nawrotowej
d/ wyścigi SUP-ów (na wodzie) – przepłynięcie dystansu około 100 m z ominięciem boi nawrotowej

1. Start w kolejnościach ustalonych według listy startowej.
2. Zaliczenie konkurencji następuje po upłynięciu podanego w zadaniu czasu.
3. Uczestnicy startują indywidualnie na sprzęcie, który zapewni organizator.
4. Uczestnicy konkurencji na wodzie startują obowiązkowo w atestowanych kamizelkach asekuracyjnych, które zapewni organizator.
5. Konkurencje zostaną przeprowadzone na zasadach współzawodnictwa oraz w formule rekreacyjno-zabawowej.
 

V. Uczestnictwo:
Kategorie wiekowe w rocznikach: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 – dziewczęta i chłopcy.
 

VI. Zapisy/zgłoszenia:
Na podstawie list startowych przy współpracy z klubami prowadzącymi sekcje kajakowe w danym miejscu organizacji.
 

VII. Podstawowe informacje:
1. Impreza ma charakter otwarty, jest nieodpłatna i ogólnodostępna – każdorazowo udział co najmniej 100 osób.
2. Każdy uczestnik winien zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego zapisy oraz wypełnić deklarację uczestnictwa oraz zgody, co jest warunkiem wzięcia udziału w imprezie.
3. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe.
4. Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie imprezy.
5. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych organizatorów imprezy.
6. Na teren imprezy nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników.
7. Na terenie imprezy zabrania się spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz przebywania na terenie imprezy osób znajdujących się pod ich wpływem.
8. Każdy uczestnik biorący udział w imprezie wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku w materiałach zdjęciowych, filmowych, radiowych, publikacjach promocyjnych realizowanych przez organizatorów.
9. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania imprezy.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przełożenia imprezy lub skrócenia czasu trwania, zmiany daty i/lub miejsca jej odbywania się, jak również zmiany harmonogramu w razie zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć.
11. Organizator ma prawo wykluczenia z imprezy osób, które nie podporządkują się niniejszemu regulaminowi. W przypadku rażącego naruszenia zasad niniejszego regulaminu, organizator lub uprawnione przez niego osoby, zachowują prawo do wyproszenia nagannie zachowujących się osób z terenu imprezy.
12. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie imprezy.
13. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją imprezy.
14. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i zmiany programu imprezy.
15. Wszystkie sporne kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
16. Podczas imprezy wszystkich uczestników (zawodników, opiekunów, sędziów, organizatorów) obowiązuje ścisłe przestrzeganie bieżących przepisów dotyczących zaleceń zdrowotnych i sanitarnych.
17. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: www.flowpro.pl oraz bezpośrednio przed imprezą i w jej trakcie na terenie danego wydarzenia.
 

VIII. Nagrody:
Dla wszystkich uczestników niezależnie od kategorii wiekowej w gronie dziewcząt i chłopców przewidziano medale, dodatkowo zapewnione będą atrakcyjne upominki rzeczowe.
 

IX. Przepisy bezpieczeństwa:
1. Wszyscy uczestnicy regat są zobowiązani do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa.
2. Uczestnicy konkurencji na wodzie muszą startować w atestowanych kamizelkach asekuracyjnych, które zapewni organizator.
3. Organizator zobowiązany jest zapewnić stałą opiekę medyczną oraz odpowiedni sprzęt ratunkowy i wykwalifikowaną obsługę ratowniczą na lądzie i na wodzie przez cały czas trwania imprezy.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest udzielić pomocy innej osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie.
5. Każdy uczestnik odpowiada za skutki wypadków i straty powstałe z własnej winy lub w wyniku nie stosowania się do regulaminu.